۱۳۹۱ تیر ۱۲, دوشنبه

تابستانِ کوتاه

هوای اینجا سرد است . هوای سرد چیز خوبی است . آنهم وقتی وسط تیر ماه باشد . هوا انگار شده است اول مهر و صدای اذان که می آید آدم یاد بیچارگی هایش می افتد . بد بختی های اول مهر و دفتر نوری و آن حس لعنتی و ذوق و شوق بی خودی برای رفتن به مدرسه . دلم برای آن حس تنگ شده است . همه چیز مزخرف و عالی بود

ارسال یک نظر