۱۳۹۲ شهریور ۵, سه‌شنبه1 معلوليت جسمي اگر به دادش نرسند تبديل به معلوليت ذهني ميشود. اگر كودكي نتواند حرف بزند و نتواند خواسته اش را بگويد بعد از مدتي بي خيال ميشود و ديگري چيزي نمي‌گويد و چيزي هم نمي‌خواهد. اين نگفته ها و تجربه نكردنها و حرفش را نفهميدنها ، بعد از مدتي او را به يك موجود بي تفاوت و نيمه جان تبديل ميكند. طوري كه همان چيزهاي كه بلد بود را هم ابتدا بي خيالش ميشود و سپس فراموش ميكند

2 فقط معلولين اينگونه نيستندارسال یک نظر