۱۳۹۲ مرداد ۵, شنبهيعني بي ادبتر و بي فرهنگ تر از انتشارات و نشريات فرهنگي و هنري همان خودشان هستند فقط(‌ جايز هستيد مثالي ديگر بياوريد ) اينقدر شعور ندارند كه وقتي با اين هيكل روزمه اي برايشان ميفرستي يك جواب خشك و خالي بدهند به آدميزاد كه آقا/خانوم ايميلت رسيد و ما هم خوشمان نيامد و كارت را انداختيم توي خلا و سيفونش را كشيديم و چند بار گير كرد و مشت رحمت را صدا زديم كه اوهوي مشت رحمت آن دسته بيل وامونده ات رو بيار روزمه اين بابا گير كرده توي مستراح و مشت رحمت هم چنتا سوقولمه زده بهش تا برود پايين. 
يك سيستم اتومات من بي سواد اينطرف آنطرف ديدم كه ميگذارند روي ايميل و يك ميل خودكار ميزند به آدميزاد كه يعني فهميديم برايمان چيزي فرستادي . اين چقدر است پولش ؟ كسي ميداند؟‌ من خودم حساب ميكنم اصلن . بقيه اش را هم نميخواهم بدهيد به مشت رحمت.
يكبار بايد ليست كنم اسم اين مجله ها و انتشاراتي ها و افراد حقيقي و حقوقي بي شعور را. ببين كي گفتم 

پ.ن : فكر كنم اسم باشعورا رو بنويسم در وقت و هزينه صرفه جويي خواهد شد

ارسال یک نظر