۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه


هزار سال پیش توی سریال دِرِک ، آقای بازپرس میرود رستوران و آنجا گارسون ازشان میپرسد خاویار روسی میخواهد یا ایرانی ؟ که ایشان خودشان یا به لطف دوبلورهای صدا سیما فرمودند : ایرانی . 
بعدن ما خیلی عرق ملی مان قلنبه شد و رفتیم مدرسه هی میگفتیم دیدی ؟ دیدی ؟ 
بعدن معلممان که صحنه را دیده بود ،گفت افتخار نکنید که توی سریال درک گفت خاویار ایران . ما خاک بر سرانی هستیم که تا حالا رنگ آن خاویار را ندیدیم توی کشور خودمان ..
حس آنتی ناسیونالیتسی من از همان زمان تاتی تاتی کردن را شروع کرد
ارسال یک نظر