۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

چه معنی دارد آدم نصفه شب بیدار بشود برود آب بخورد مثلن . بعدن تلویزون روشن کند . بعدن لاو استوری باشد . بعدن بنشیند ببیند . بعدن آهنگش را گوش کند ، بعدن نخوابد ، بعدن گریه کند . بعدن عین خر گریه کند ،بعدن فکر کند اگر عزیزانش بمیرد چه بدبخت میشود. بعدن برود عزیزانش را بغل کند و ماچ کند . بعدن آنها بیدار بشوند نصفه شب . بعدن فوحش بخورد  . بعدن آدم بگیرد بخوابد . چه معنی دارد واقعنی ؟
ارسال یک نظر